KLAUZULA INFORMACYJNA

Kierując do nas zapytanie przekazujesz nam swoje dane osobowe, które następnie będziemy przetwarzać w związku z udzieleniem Tobie odpowiedzi. Tym samym spółka Jabłkowski Zakrzewski Kancelaria Radców Prawnych sp.p. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016r., Nr 119, poz. 1; dalej jako: RODO). Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jabłkowski Zakrzewski Kancelaria Radców Prawnych, \(dalej jako: Kancelaria), ulica Ostrobramska 101 lok. 231A, 04-041 Warszawa, nr tel.: +48 22 203 57 96 adres e – mail: biuro@jzkancelaria.com.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do:
   1. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności do świadczenia usług prawnych
   2. wypełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub z prawa Unii europejskiej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   3. wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które uznaje się między innymi: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii, ustalenie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji gdy interes klienta jest nadrzędny wobec interesów praw i wolności osoby, których dane dotyczą.
 1. Kategorie przetwarzania danych
  • Administrator przetwarza następujące kategorie państwa danych osobowych:
   1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę urodzenia)
   2. dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji)
   3. dane identyfikacji podatkowej
   4. inne dane pozyskane z przesłanych przez Państwa dokumentów o ile są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług pomocy prawnej.
  • Ponadto, administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych o ile ich przetwarzanie jest zgodne z celami określonymi niniejszą informacją.
 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być:

 1. współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych
 2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 3. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz nowych technologii, finansowe, płatnicze, pocztowe i kurierskie.
 4. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Okres przechowywania danych
  1. w celu wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu
  3. celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków z przepisów prawa
 1. Przysługujące prawa
 • Przysługuje Panu/Pani następujące prawo:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w zakresie danych niezbędnych dla realizacji przez Administratora obowiązku oceny w przyszłości czy zachodzi konflikt interesów
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana przekazane Administratorowi, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane
 • Celem zrealizowania wyżej wskazanych praw należy skontaktować się z Administratorem.
 1. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 1. Prawo do sprzeciwu
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą do wniesienia sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja.
 • Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowego w powyższych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych, uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Wymóg podania danych oraz konsekwencje ich niepodania
 • W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa unii europejskiej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 • W zakresie przetwarzania danych osobowych w pozostałych celach wskazanych powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym.
 • Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne niemniej jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.