O nas

Kim jesteśmy

Spółka w obecnym kształcie powstała listopadzie 2015r. w ramach połączenia indywidualnych działalności gospodarczych prowadzonych przez obecnych Wspólników Sebastiana Jabłkowskiego i Piotra Zakrzewskiego.

Główne nasze specjalizacje to prawo pracy (HR), prawo ubezpieczeń społecznych (ZUS), prawo gospodarcze, prawo rodzinne i prawo administracyjne. Kancelaria zajmuje się również w wąskim zakresie sprawami Karnymi. Partnerzy w ramach swoje praktyki zawodowej nadzorują poszczególne obszary działalności.

Do grona naszych Klientów należą firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, tak krajowe jak i zagraniczne, z różnych branż. Doradzamy także instytucjom publicznym, jednostkom samorządu terytorialnego, związkom zawodowym oraz osobom fizycznym.

Piotr Zakrzewski

Piotr ma ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe. Praktykę zawodową rozpoczął w fundacjach oraz instytucjach zajmujących się wparciem rodziny oraz osób znajdujących się w sytuacji Kryzysowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w biurze prawnym NSZZ Solidarność, w instytucjach Kultury oraz podmiotach z sektora finansów publicznych.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, obsłudze spółek oraz organów samorządu terytorialnego, jednostek im podległych w tym instytucji Kultury jak i jednostek oświatowych, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi sprawy rozwodowe, dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów rodziców z małoletnimi, ustaleniem ojcostwa oraz sprawami adopcyjnymi. Reprezentował strony w procesach związanych z rozwiązywaniem umowy o pracę, o naruszenie zasady równego traktowania (w tym zakresu dyskryminacji i mobbingu), prowadził negocjacje z zakresu sporów zbiorowych, zwolnień grupowych, pakietów gwarancji pracowniczych w związku ze zmianą pracodawcy.

Zajmuje się również sprawami zakresu postępowania administracyjnego, prowadzi sprawy klientów przed WSA jak i przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

Sebastian Jabłkowski

Sebastian specjalizuje się głownie w prawie pracy (obszar HR) i ubezpieczeń społecznych (ZUS). Przygotowywał i wdrażał zmiany organizacyjne, regulaminy pracy, wynagradzania, zfśs. Opracowywał wzory dokumentów kadrowych oraz wytyczne dla ich stosowania. Negocjował układy zbiorowe, pakiety socjalne, porozumienia kończące spory zbiorowe, także na etapie strajku. Projektował i wdrażał strategie dialogu zakładowego. Uczestniczył w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Prowadził sprawy sądowe dotyczące ochrony dóbr osobistych, rozwiązania stosunku pracy (także z osobami szczególnie chronionymi), naruszenia zasady równego traktowania (także dyskryminacji i mobbingu), zapłaty za nadgodziny nadliczbowe, zapłaty odszkodowania, kar porządkowych, postępowań dyscyplinarnych, o zwrot środków na ZFŚS, o ustalenia wysokości zobowiązań płatników składek na ubezpieczenie społeczne, a także dotyczące przyznania, czy wysokości świadczeń emerytalnych. Prowadził również sprawy o zapłatę, czy o odszkodowanie na rzecz przedsiębiorców.

Sebastian jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ma prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe.

radcy prawni warszawa

Charakterystyka zawodu radcy prawnego

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego regulowany przez ustawę. Jego wykonywanie polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

Radcowie prawni są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym uchwalonego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie, zaś sam radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Obydwaj Wspólnicy Sebastian Jabłkowski (nr wpisu WA9355) i Piotr Zakrzewski (nr wpisu WA9870) są wpisani na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę RadcówKażdy ze Wspólników jest również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu.