Oferta

Indywidualne Prawo Pracy

Wspieramy naszych klientów w negocjacjach dotyczących ustalenia warunków zatrudnienia pracownika, przygotowujemy wzory dokumentów (treść umów, kontraktów menadżerskich, klauzule dot. zakazu konkurencji, poufności itd.). Analogicznie działamy przy rozwiązaniu stosunku pracy. Ponadto przygotowuje wzory dokumentów kadrowych i procedury ich stosowania. Prowadzimy warsztaty z pracownikami działów HR, przygotowujemy opinie prawne w niezbędnym zakresie.

Prowadzimy sprawy sądowe dotyczące rozwiązania stosunku pracy, także z osobami szczególnie chronionymi, naruszenia zasady równego traktowania, w tym dyskryminacji i mobbingu, zapłaty za nadgodziny oraz kar porządkowych.

prawo pracy kancelaria warszawa

Zbiorowe prawo pracy

Wspieramy naszych Klientów w projektowaniu i wdrażaniu zmian w systemach wynagradzania i premiowania, organizacji pracy, w tym w zakresie optymalizacji rozwiązań dotyczących czasu pracy, w zakresie wprowadzania elastycznych form zatrudnienia, czy budowania kultury organizacyjnej poprzez ład korporacyjny. Wdrażamy procedury zwolnień grupowych. Prowadzimy audyty dotyczące zasad równego traktowania w wynagradzaniu. Uczestniczymy w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy.

Polityka Socjalna

Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu ram prawnych umożliwiających prowadzenie polityki socjalnej w sposób odpowiadający celom pracodawcy i potrzebom załogi. Przygotowujemy projekty regulaminów ZFŚS oraz procedury działania komisji socjalnych, projekty wniosków. Prowadzimy postępowania sądowe dotyczące zwrotu środków na fundusz świadczeń socjalnych.

Relacje zbiorowe

Projektujemy strategie dialogu zakładowego z udziałem różnych przedstawicieli załogi (związki zawodowe, rady pracowników) z uwzględnieniem komunikacji prowadzonej do wszystkich interesariuszy pracodawcy (wewnętrznych i zewnętrznych). Negocjujemy układy zbiorowe i pakiety socjalne. Reprezentujemy strony sporów zbiorowych – Pracodawców albo Związki Zawodowe (także na etapie strajku).

Ubezpieczenia Społeczne

W obszarze Ubezpieczeń Społecznych wspieramy pracodawców w trakcie kontroli prowadzonych przez ZUS. Prowadzi sprawy sądowe dotyczące ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, wysokości zobowiązań płatników składek na ubezpieczenie społeczne, a także sprawy dotyczące przyznania, czy wysokości świadczeń emerytalnych. Składamy interpretacje indywidualne i skarżymy ewentualne decyzje ZUS.

Obsługa przedsiębiorców

Przedsiębiorcom zapewniamy bieżącą obsługę prawną. Przygotowujemy umowy, opinie i bieżące analizy. Informujemy o zmianach w przepisach. Składamy wnioski do KRS – w zakresie rejestracji podmiotu, zmiany danych, przekształcenia czy likwidacji. Uczestniczymy w posiedzeniach organów statutowych spółek. Składamy wnioski do Urzędu Patentowego.

Dochodzenie należności

W przypadku zatorów płatniczych, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wspieramy naszych Klientów w dochodzeniu należności z tytułu faktur jak i odszkodowań zarówno w toku negocjacji jak i postępowań sądowych. Reprezentujemy naszych Klientów także w trakcie postępowań egzekucyjnych.

dochodzenie należności warszawa

Dobra osobiste

W przypadku naruszenia dóbr osobistych, tak osób fizycznych jak innych podmiotów – np. przedsiębiorców, wspieramy naszych Klientów w ochronie ich dobrego imienia na drodze cywilnej i karnej. Przygotowujemy wezwania do zaniechania naruszenia, pozwy, wnioski o zabezpieczenie, czy akty oskarżenia.

Prawo Rodzinne

W sprawach z zakresu prawa rodzinnego wspieramy naszych Klientów w tym trudnym okresie życia. Prowadzimy sprawy rozwodowe, majątkowe (ustalenie rozdzielności majątkowej, podział majątku), w tym sprawy o zasądzenie alimentów, czy też postępowania dotyczące zachowania praw do opieki nad dzieckiem, realizacją przebiegu kontaktów, zaprzeczeniem ojcostwa czy też adopcji dzieci.

Prawo rodzinne kancelaria warszawa
kancelaria radców prawnych warszawa-2

Podmioty sektora finansów publicznych

Zapewniamy obsługę prawną dla urzędów oraz organów Jednostek Samorządu Terytorialnego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Wojewodą, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa pracy oraz roszczeń cywilnych. Mamy doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora oświatowego, instytucji kultury, podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu energetyki  oraz zaopatrzenia w wodę.

Nieruchomości

W sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa rzeczowego wspieramy naszych Klientów w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności, podziału nieruchomości czy też uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.  Sporządzamy opinie i analizy, negocjujemy i przygotowujemy umowy dotyczące nieruchomości oraz procesów inwestycyjnych.

Spadki

Prowadzimy sprawy klientów dotyczące nabycia spadku, stwierdzenia ważności testamentu, wykonania poleceń i zapisów testamentowych nabycia prawa do zachowku. Pomagamy również w uwolnieniu się naszych klientów lub też ich najmłodszych członków rodzin od niechcianych spadków obciążonych długami przewyższającymi aktywa spadkowe.