Kategorie
Prawo Pracy

Etapy nałożenie kary porządkowej

Pierwszym etapem jest wysłuchanie pracownika. Musi ono być uprzednie w stosunku do zastosowania samej kary.

Drugim etapem jest podjęcie decyzji o zastosowaniu kary. Decyzja ta powinna zostać podjęta dopiero po wysłuchaniu pracownika.

Trzecim etapem jest zawiadomienie pracownika na piśmie o zastosowanej karze. Zawiadomienie powinno również wskazywać rodzaj naruszenia i datę jego popełnienia. Dodatkowo powinno zawierać również pouczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

W sferze decyzyjnej pracodawcy wymierzenie – zastosowanie – kary następuje w chwili podpisania pisma o ukaraniu, gdyż wtedy także decyzja – wewnętrzna wola przełożonego o ukaraniu – otrzymuje swój zewnętrzny, formalny wyraz. Na powyższe wskazuje kolejność czynności przewidziana w art. 109-110 KP, a zwłaszcza przewidziany w art. 110 KP obowiązek zawiadomienia pracownika na piśmie o zastosowanej karze).

Natomiast z punktu widzenia skutków takiej decyzji dla pracownika (por. art. 110 i art. 112 § 1 KP) istotne znaczenie ma chwila zawiadomienia go na piśmie o zastosowanej karze. Od tego moment pracownik ma prawo złożyć sprzeciw od otrzymanej kary porządkowej.

Powyższy materiał został przygotowany w oparciu o motywy uzasadnienia wyroku SN z dnia 4 marca 1999 r. I PKN 605/98.