Kategorie
Prawo Pracy

Większa rekompensata za nadgodziny dla funkcjonariusza SG

Funkcjonariuszowi Straży Granicznej należy się czas wolny w większym wymiarze niż wypracowane nadgodziny.

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2023 r. syg. akt: K 17/19 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, ze zm.), w zakresie obejmującym wyrażenie: „w tym samym wymiarze”, przez to, że nie przyznaje funkcjonariuszowi Straży Granicznej czasu wolnego w zwiększonym wymiarze za czas służby przekraczający normę określoną w art. 37 ust. 2 tej ustawy, jest niezgodny z art. 4 akapit 1 pkt 2 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67, ze zm.).

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/12500-wylaczenie-prawa-funkcjonariuszy-strazy-granicznej-do-otrzymywania-zwiekszonej-stawki-rekompensaty-pienieznej-za-prace-w-godzinach-nadliczbowych-oraz-calkowite-pozbawienie-ww-rekompensaty-funkcjonariuszy-uprawnionych-do-dodatku-funkcyjnego
Kategorie
Prawo Pracy

Etapy nałożenie kary porządkowej

Pierwszym etapem jest wysłuchanie pracownika. Musi ono być uprzednie w stosunku do zastosowania samej kary.

Drugim etapem jest podjęcie decyzji o zastosowaniu kary. Decyzja ta powinna zostać podjęta dopiero po wysłuchaniu pracownika.

Trzecim etapem jest zawiadomienie pracownika na piśmie o zastosowanej karze. Zawiadomienie powinno również wskazywać rodzaj naruszenia i datę jego popełnienia. Dodatkowo powinno zawierać również pouczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

W sferze decyzyjnej pracodawcy wymierzenie – zastosowanie – kary następuje w chwili podpisania pisma o ukaraniu, gdyż wtedy także decyzja – wewnętrzna wola przełożonego o ukaraniu – otrzymuje swój zewnętrzny, formalny wyraz. Na powyższe wskazuje kolejność czynności przewidziana w art. 109-110 KP, a zwłaszcza przewidziany w art. 110 KP obowiązek zawiadomienia pracownika na piśmie o zastosowanej karze).

Natomiast z punktu widzenia skutków takiej decyzji dla pracownika (por. art. 110 i art. 112 § 1 KP) istotne znaczenie ma chwila zawiadomienia go na piśmie o zastosowanej karze. Od tego moment pracownik ma prawo złożyć sprzeciw od otrzymanej kary porządkowej.

Powyższy materiał został przygotowany w oparciu o motywy uzasadnienia wyroku SN z dnia 4 marca 1999 r. I PKN 605/98.