Kategorie
Prawo Pracy

Konsultacja wypowiedzenia pisemna, a nie elektroniczna

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 stycznia 2021 r. sygn. akt III PSKP 2/21 wyjaśnił, że wymagana forma pisemna konsultacji zamiaru wypowiedzenia z reprezentującą pracownika organizacją związkową, ma charakter obligatoryjny i dla swojej skuteczności prawnej nie może być przeprowadzona inaczej. W przeciwnym razie pracodawca naruszy przepisy rozwiązywaniu umów o pracę.

Rozważania składu orzekającego rozpoczęły się od przyjęcia wykładni przedstawionej w uchwale SN z dnia 19 maja 1978 r. V PZP 6/77. Zaznacza ona istotne znaczenie formy pisemnej konsultacji z organizacją związkową, a brak jej postrzega jako podstawę roszczenia pracownika o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia lub przywrócenia do pracy.

W argumentacji dla przyjęcia takiego rozumienia sprawy Sąd Najwyższy wskazał, że przedstawiony tryb konsultacji jest instytucją szczególną i w całkowicie uregulowaną w kodeksie pracy. Nie ma więc możliwości odwoływania się do innych form czynności prawnych określonych w kodeksie cywilnym poprzez zastosowanie art. 300 k.p. Odrzucony został również pogląd, że wprowadzenie w k.c. formy dokumentowej czynności prawnej zmienia przepisy o formie pisemnej.

Forma pisemna konsultacji zamiaru wypowiedzenia jest więc wiążąca dla pracodawcy. Opisujący ją art. 38 k.p. ma charakter całkowicie samodzielny na gruncie prawa pracy i nie przewiduje wyjątków od jej stosowania. Ma on znaczenie pro-pracownicze i jest ukierunkowany na zwiększenie ochrony zatrudnienia. Jest to jeden z przejawów funkcji ochronnej prawa.

Kategorie
Prawo Pracy

Większa rekompensata za nadgodziny dla funkcjonariusza SG

Funkcjonariuszowi Straży Granicznej należy się czas wolny w większym wymiarze niż wypracowane nadgodziny.

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2023 r. syg. akt: K 17/19 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, ze zm.), w zakresie obejmującym wyrażenie: „w tym samym wymiarze”, przez to, że nie przyznaje funkcjonariuszowi Straży Granicznej czasu wolnego w zwiększonym wymiarze za czas służby przekraczający normę określoną w art. 37 ust. 2 tej ustawy, jest niezgodny z art. 4 akapit 1 pkt 2 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67, ze zm.).

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/12500-wylaczenie-prawa-funkcjonariuszy-strazy-granicznej-do-otrzymywania-zwiekszonej-stawki-rekompensaty-pienieznej-za-prace-w-godzinach-nadliczbowych-oraz-calkowite-pozbawienie-ww-rekompensaty-funkcjonariuszy-uprawnionych-do-dodatku-funkcyjnego
Kategorie
Prawo Pracy

Etapy nałożenie kary porządkowej

Pierwszym etapem jest wysłuchanie pracownika. Musi ono być uprzednie w stosunku do zastosowania samej kary.

Drugim etapem jest podjęcie decyzji o zastosowaniu kary. Decyzja ta powinna zostać podjęta dopiero po wysłuchaniu pracownika.

Trzecim etapem jest zawiadomienie pracownika na piśmie o zastosowanej karze. Zawiadomienie powinno również wskazywać rodzaj naruszenia i datę jego popełnienia. Dodatkowo powinno zawierać również pouczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

W sferze decyzyjnej pracodawcy wymierzenie – zastosowanie – kary następuje w chwili podpisania pisma o ukaraniu, gdyż wtedy także decyzja – wewnętrzna wola przełożonego o ukaraniu – otrzymuje swój zewnętrzny, formalny wyraz. Na powyższe wskazuje kolejność czynności przewidziana w art. 109-110 KP, a zwłaszcza przewidziany w art. 110 KP obowiązek zawiadomienia pracownika na piśmie o zastosowanej karze).

Natomiast z punktu widzenia skutków takiej decyzji dla pracownika (por. art. 110 i art. 112 § 1 KP) istotne znaczenie ma chwila zawiadomienia go na piśmie o zastosowanej karze. Od tego moment pracownik ma prawo złożyć sprzeciw od otrzymanej kary porządkowej.

Powyższy materiał został przygotowany w oparciu o motywy uzasadnienia wyroku SN z dnia 4 marca 1999 r. I PKN 605/98.

Kategorie
Karta Nauczyciela Prawo Pracy

Nauczyciele nie zawsze mogą liczyć na ochronę z Kodeksu pracy

Nauczycielowi mianowanemu w wieku przedemerytalnym, przywróconemu do pracy,  nie przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.

Sprawa dotyczyła nauczycielki w wieku przedemerytalnym. Brakowało jej nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Została przeniesiona w stan nieczynny z powodu zamykania (wygaszania) gimnazjum. 

Wniosła pozew do sądu pracy o przywrócenie. Swoje roszczenie oparła na art. 47 Kodeksu pracy (KP) i art. 91c Karty Nauczyciela (KN).

Przepisy te wskazują kolejno, że:

(1) pracownikowi przywróconemu do pracy przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy (jeżeli jest w wieku przedemerytalnym) oraz,

(2) w sprawach wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Sąd Najwyższy nie podzielił tego stanowiska. W ustnych motywach uzasadnienia zważył, że art. 91c KN nie może być nadużywany i stosowany jako rozwiązanie do używania wszystkich przepisów k.p., których odpowiednika nie ma w KN. Wskazał, że KN zawiera regulacje odnoszące się do kwestii rozwiązania umowy z nauczycielem mianowanym. Przepisy te wykluczają w razie konieczności ograniczenia stanu zatrudnienia w szkole możliwość żądania wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy.

wyrok SN z 3 października 2023r. syg. akt: II PSKP 23/23

Kategorie
Prawo Pracy

Ocena ryzyka zawodowego w kontekście pracy zdalnej

Ocena ryzyka zawodowego w kontekście pracy zdalnej

Ocena ryzyka zawodowego w kontekście pracy zdalnej

Pracodawca ma obowiązek dokonać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem danej pracy również przy pracy zdalnej. Pracodawca przeprowadza standardową analizę ryzyka i dodatkowo uwzględnia wpływ pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy o raz uwarunkowania psychospołeczne pracy. W etapie końcowym tworzy stosowną informację o zagadnieniach BHP, która musi być potwierdzona przez pracownika przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej. Pracownik w ten sposób deklaruje, że na stanowisku pracy zdalnej są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracodawca ma prawo kontroli bezpieczeństwa i higieny takiej pracy na zasadach ustalonych w porozumieniach, regulaminach czy innych formach ustalania zasad racy zdalnej.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Prawo Pracy

Kontrola trzeźwości pracowników podczas pracy zdalnej

Kontrola trzeźwości pracowników podczas pracy zdalnej

Kontrola trzeźwości pracowników podczas pracy zdalnej

Od tego roku w Kodeksie pracy znajdują się przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Taką kontrolą mogą zostać objęci też pracownicy pracujący zdalnie. Taką możliwość musi jednak przewidywać obowiązujący w zakładzie pracy układ zbiorowy, regulamin lub obwieszczenie dotyczące zasad przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników. W przypadku pracy zdalnej badanie stanu trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w tym prawa do prywatności pracownika i pozostałych domowników.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/baza-wiedzy/prawo-pracy/praca-zdalna/151177,czy-pracodawca-moze-przeprowadzic-badanie-trzezwosci-pracownikow-podczas-wykonywania-pracy-zdalnej-.html

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Prawo Pracy

Czy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi biurko i krzesło do pracy zdalnej?

Czy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi biurko i krzesło do pracy zdalnej?

Czy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi biurko i krzesło do pracy zdalnej?

W myśl przepisów Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy w tym urządzeń technicznych niezbędnych do jej wykonywania. Państwowa Inspekcja Pracy uważa, że biurko i krzesło nie są narzędziami pracy zdalnej tylko stanowią wyposażenie stanowiska pracy. Pracodawca nie musi ich więc zapewniać. Możliwe jest odmienne ustalenie między stronami stosunku pracy oraz w porozumieniach czy innych aktach związkowych.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/baza-wiedzy/prawo-pracy/praca-zdalna/151178,czy-pracodawca-jest-obowiazany-zapewnic-pracownikowi-wykonujacemu-prace-zdalna-biurko-i-krzeslo-.html

Facebook
Twitter
LinkedIn