Kategorie
prawo cywilne

Skuteczne doręczenie jeden dzień po awizacji przesyłki

Oświadczenie woli wysłane pocztą (np. pismo zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu umowy) jest złożone w momencie, w którym druga strona mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 §1 kc). Nie chodzi więc o faktyczne zapoznanie się z treścią przesyłki, a o samą możliwość zapoznania się z nią. W przypadku wysłania oświadczenie woli przesyłką pocztową zostaje ono skutecznie złożone najpóźniej w następnym dniu po dokonaniu awizo (wyrok SN IV CSKP 82/21). W tym terminie adresat może bowiem realnie się z nim zapoznać.

Nadawca przesyłki powinien wykazać, że została ona prawidłowo nadana i doszła do adresata. Jej nieodebranie obciąża odbiorcę, chyba że wykaże on brak możliwości jej odbioru.

SN w przywołanym wyroku zaznaczył, że:

(1) błędny jest pogląd części orzecznictwa o tym, że awizowanie przesyłki z oświadczeniem woli opóźnia jej skuteczne przekazanie adresatowi. Jest on bowiem informowany o awizacji, a przez to świadomy możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia,

(2) zasady skuteczności doręczenia w dniu następnym po dniu awizacji nie stosujemy do doręczeniach przesyłek sądowych,

(3) specjalne zwlekanie przez z odbiorem oświadczenia oznaczałoby celowe odwlekanie jego skutku oraz umożliwienie adresatowi wpływu na sytuację prawną stron np. poprzez złożenie własnego oświadczenia woli.